داوران

 

داورانی که در سال 1402 در داوری مقالات با نشریه همکاری داشته اند (به ترتیب حروف الفبا)

 نام داور                             سمت / سازمان

دکتر صلاح ابراهیمی             دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر آزاد خانزادی                عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی

دکتر مصطفی دین محمدی     عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه زنجان

دکتر شهریار زروکی              عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

دکتر اسماعیل صفرزاده          عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

دکتر زانا مظفری                    عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان

دکتر صلاح الدین منوچهری   دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر وحید نیک پی پسیان      دانشگاه ارومیه

ادامه دارد ...

 

داورانی که در سال 1401 در داوری مقالات با نشریه همکاری داشته اند (به ترتیب حروف الفبا)     

نام داور                             سمت / سازمان

دکتر صلاح ابراهیمی              دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر خالد احمدزاده               عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان

دکتر اسعد اله رضایی              مرکز آمار ایران

دکتر فاطمه بزازان                   عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران

دکتر مهدی پندار                    عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

دکتر امیر جباری                     عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه زنجان

دکتر اسفندیار جهانگرد           عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمود حاجی رحیمی     عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان

دکتر فاتح حبیبی                     عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان 

دکتر آزاد خانزادی                 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی

دکتر سهراب دل انگیزان         عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی

دکتر مصطفی دین محمدی     عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه زنجان

دکتر شهریار زروکی              عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

دکتر اسماعیل صفرزاده           عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

دکتر مهنوش عبدالله میلانی      عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر پروین علی مرادی افشار   عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان

دکتر سامان قادری                  عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان

دکتر حامد قادرزاده                عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان

دکتر علی اکبر قلی زاده         عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر محمدشریف کریمی      عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی

دکتر کامران کسرایی              عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سنندج

دکتر پرویز محمدزاده             عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

دکتر زانا مظفری                     عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان

دکتر صلاح الدین منوچهری   دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر نادر مهرگان                   عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر وحید نیک پی پسیان      دانشگاه ارومیه

 

داورانی که در سال 1400 در داوری مقالات با نشریه همکاری داشته اند (به ترتیب حروف الفبا)     

نام داور                             سمت / سازمان

دکتر صلاح ابراهیمی              دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر خالد احمدزاده               عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان

دکتر اسعد اله رضایی              مرکز آمار ایران

دکتر مهدی پندار                    عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

دکتر اسفندیار جهانگرد           عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمود حاجی رحیمی     عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان

دکتر فاتح حبیبی                     عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان 

دکتر آزاد خانزادی                 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی

دکتر سهراب دل انگیزان         عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی

دکتر مصطفی دین محمدی     عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه زنجان

دکتر شهریار زروکی              عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

دکتر مهنوش عبدالله میلانی      عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر رضا غزال                       عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اوتاوا کانادا

دکتر حامد قادرزاده                عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان

دکتر سامان قادری                  عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان

دکتر محمدشریف کریمی      عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی

دکتر کامران کسرایی              عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سنندج

دکتر پرویز محمدزاده             عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

دکتر زانا مظفری                     عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان

دکتر صلاح الدین منوچهری    دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر نادر مهرگان                   عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان