بررسی اثر تمرکز صنعتی بر انتشار دی اکسید کربن در بخش صنعت ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان. سنندج، ایران

2 دانشیار علوم اقتصادی، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 استادیار علوم اقتصادی، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

صنعتی ­شدن از یک­ طرف موتور رشد اقتصادی است و از طرف دیگر بیشترین اثر را در انتشار دی ­اکسید کربن دارد. براساس ادبیات اقتصادی، یکی از مهم­ترین عامل­ های مهم در انتشار آلاینده ­های هوا، صنعتی ­شدن و ساختار تولید در بخش صنعت می ­باشد. بر این اساس هدف از این تحقیق، بررسی اثر تمرکز صنعتی بر انتشار دی­ اکسید کربن است. این تحقیق با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل دیتا، برای 30 استان طی دوره زمانی  1397-1390 انجام شده ­است. بررسی شاخص تمرکز صنعتی در سطح استانی در دوره زمانی موردمطالعه، نشان می ­دهد بیشترین مقدار مربوط به استان بوشهر با 66/0 و  کمترین مقدار مربوط به استان قزوین با 018/0 بوده­ است. علاوه بر این در سطح کشور این شاخص از مقدار 110/۰ در سال ۱۳۹۰ به مقدار ۱۱۴/۰ در سال۱۳۹۷ افزایش یافته است.  نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که تمرکز صنعتی، شدت انرژی، جمعیت و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی‌داری بر انتشار دی ­اکسید کربن دارد. باتوجه به نتایج تحقیق تنوع ­سازی فعالیت‌های صنعتی در استان‌های ایران براساس مزیت منطقه‌ای و استفاده از تکنولوژی‌های جدید تولید برای کاهش شدت مصرف انرژی و بنابراین کاهش انتشار آلایند‌ه‌ها توصیه می ­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات