فرایند داوری تخصصی در مجله سیاست ها و تحقیقات اقتصادی یک سازوکار کنترل کیفیت است. فرایندی که در آن متخصصان در حوزه پژوهش مربوطه، مقالات را مورد بررسی قرار می‌دهند. تصمیم نهایی در خصوص چاپ مقاله توسط اعضای هیأت تحریریه  براساس نظر داوران محترم و بررسی مقاله است و در رأس این تصمیم‌گیری نیز سردبیر قرار دارد.

داوری تشخیصی(حداکثر ۱۰ روز)

بعد از بارگذاری مقاله توسط نویسنده، مقاله به طور اجمالی بررسی می‌شود. در بررسی اولیه، برخی مقاله ها به دلیل عدم تناسب موضوعی و نداشتن معیارهای لازم رد می‌شوند و تنها مقاله‌هایی که واجد شرایط زیر باشند به داوری تخصصی ارسال می‌شوند:

۱. با اهداف و چشم اندازهای فصلنامه مطابقت داشته باشد.

۲. موضوعات کاربردی در زمینه علوم اقتصادی در متن مقاله به خوبی تبیین شده باشد.

۳. مقاله به لحاظ محتوایی و علمی واجد شرایط ارسال به داوری باشد.

۴. شیوه نامه نگارش فصلنامه در آن رعایت شده باشد.

داوری تخصصی (حداقل 2 ماه)

مقاله‌هایی که در مرحله بررسی تشخیصی مناسب تشخیص داده شوند، به دو داور با حفظ محرمانگی و بدون نام ارسال می‌شوند. نه داور از نام نویسندگان مطلع است و نه نویسندگان از نام داور. براساس نتایج داوری و مطابق نظر هیأت تحریریه ممکن است برخی مقالات به حداکثر ۴ داور نیز ارسال شود. در این صورت ممکن است فرایند داوری بیش از دو ماه به طول انجامد. سپس سردبیر به همراه سایر اعضای هیئت تحریریه مقاله را براساس گزارش تخصصی داوران و توضیحات آنها و ویرایش‌های انجام شده توسط نویسنده بررسی می­‌کنند و بر این اساس تصمیم گیری انجام می‌شود. بدین صورت که در صورتی که اصلاحات به عمل آمده مورد تأیید قرار گیرد پذیرفته و در فرایند چاپ قرار خواهد گرفت. فصلنامه زمانی اقدام به انتشار مقاله خواهد کرد که تغییرات پیشنهاد شده در متن مقاله انجام شده باشد. در این بخش نویسنده، مقاله بازنگری شده را مجدداً بارگذاری می‌کند و مجدداً کیفیت مقاله بررسی می‌شود. (پذیرش مشروط) . تمامی مقالات، پس از صفحه آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار برای نویسنده مسئول ارسال می‌شوند، تا در صورتی که مواردی نیاز به کنترل و تغییر داشته باشند، انجام شود و در نهایت، تاییدیه نویسنده برای انتشار اخذ می‌شود).