بسمه تعالی

فصلنامه سیاست­ها و تحقیقات اقتصادی نشریه‌‌ای در حوزة علوم اقتصاد است که سالانه چهار شماره از آن منتشر می‌‌شود و شرایط چاپ مقاله در آن به شرح ذیل است:

راهنمای نوشتن متن و بخش های مختلف مقاله (Template)

فرم تعهدنامه و تعارض منافع نویسنده(گان) با امضاء نویسنده مسئول مقاله، پیوست مقاله باشد.

  •  ویژگی‌های کلی مقاله
  • مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده (نویسندگان) باشد.
  • مقاله نباید در نشریة دیگری منتشر شده باشد و تا اتمام داوری نیز نباید به مجلة دیگری فرستاده شود.
  • چاپ مقاله منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریه است.
  • پذیرش مقاله برای چاپ، پس از تأیید هیئت داوران به آگاهی نویسنده خواهد رسید.
  • مسئولیت مطالب و محتوای مقاله بر عهدة نویسنده است.
  • ویراستار مجله در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است.
  • نام کامل نویسنده، مرتبة علمی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل، رشتة تحصیلی، رایانامه، شمارة تلفن نویسنده در صفحة جداگانه‌ای ضمیمه شود.
  • ارسال مقاله تنها از طریق سامانة مجلۀ در سامانۀ نشریات دانشگاه کردستان به نشانی https://jepr.uok.ac.ir/ امکان­پذیر است (برای این کار ابتدا باید در سامانه ثبت‌نام کنید).