اخبار و اعلانات

شناسه دیجیتال (DOI)

بدینوسیه به استحضار نویسندگان و بازدیدکنندگان محترم نشریه میرسانیم که فصلنامه علمی سیاست ها و تحقیقات اقتصادی از شماره اول دوره اول (بهار 1401) موفق به اخذ کد شناسه دیجیتال (DOI) گردید.

مطالعه بیشتر