اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

بختیار جواهری

دانشیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

b.javaheriuok.ac.ir
0000-0002-5291-5611

سردبیر

پرویز محمدزاده

استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

pmohamadzadehyahoo.com
0000-0002-1154-7576

جانشین سردبیر

خالد احمدزاده

استادیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

kh.ahmadzadehuok.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

پرویز محمدزاده

علوم اقتصادی استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

pmohamadzadehyahoo.com
0000-0002-1154-7576

حسین راغفر

اقتصاد استاد دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/h-raghfar
raghfaralzahra.ac.ir

فاتح حبیبی

دانشیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

f.habibiuok.ac.ir

علی فقه مجیدی

دانشیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

a.f.majidigmail.com

حامد قادرزاده

دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه کردستان

hamedar2002uok.ac.ir

اسفندیار جهانگرد

اقتصاد دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

jahangardegmail.com