بررسی عوامل موثر بر مصرف انرژی تجدیدپذیر درکشورهای نفتی منتخب اوپک، رویکرد الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده تابلویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

افزایش تقاضا برای سوخت ­های فسیلی و جبران­ ناپذیری این منابع،  جهان را با بحران انرژی روبرو ساخته ­است.  از این­ رو، اهمیت و ضرورت تغییر سیستم فعلی تولید و مصرف انرژی و جایگزینی آن با منابع تجدیدپذیر انرژی برای پاسخ­گویی به نیاز جهانی انرژی در آینده، نمایان می ­شود و این موضوع برای کشورهای عضو اوپک به ­جهت وابستگی بسیار به درآمدهای نفت و گاز، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. بنابرین، در این مطالعه، با توجه به اهمیت منابع تجدیدپذیر انرژی در بحث قابل­ اتکا و پایداری انرژی در آینده،  به بررسی عوامل موثر برمصرف این منابع انرژی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه ­های گسترده تابلویی (Panel ARDL)،  طی دوره زمانی 2020-1990 پرداخته­ شده ­است.  نتایج به ­دست ­آمده حاکی از آن است که قیمت انرژی­ های تجدیدناپذیر اثر منفی بر تولید و مصرف انرژی ­های تجدیدپذیر دارد که دلیل آن را می ­توان گران ­بودن انرژی ­های تجدیدپذیر نسبت به انرژی ­های تجدیدناپذیر دانست. علاوه ­بر ­این، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، رشد جمعیت و توسعه مالی اثر مثبتی بر تولید و مصرف انرژی ­های تجدیدپذیر داشته ­اند؛ اما افزایش انتشار گازهای گلخانه ­ای اثر معناداری بر تولید این انرژی ­ها نداشته ­است که این موضوع نشان دهنده­ عدم ­توجه جدی به مسائل زیست ­محیطی مربوط به مصرف انرژی در جهان است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات