تاثیر هزینه های مسکن بر نابرابری درآمدی و میزان جرم در استان های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه کردستان

2 دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هزینه‌های مسکن از عوامل تاثیرگذار بر میزان جرم و نابرابری درآمدی می‌باشد. افزایش هزینه‌های مسکن باعث کاهش قدرت خرید وافزایش نابرابری می‌شود که بار اقتصادی و فشار روانی سنگینی را برای خانوارها به همراه خواهد داشت و ممکن است برای تامین هزینه‌های مسکن، جرایم اقتصادی را برای کسب درآمد انتخاب ‌کنند.در این پژوهش، از مدل رگرسیون کوانتایل داده‌های تابلویی برای بررسی اثرات نامتقارن افزایش هزینه‌های مسکن بر نابرابری درآمدی و میزان جرم در استان‌های ایران استفاده شده است. از داده‌‌های31 استان‌ کشور در دوره زمانی 1388-1399 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های مسکن (افزایش قیمت و اجاره مسکن) باعث افزایش نابرابری درآمدی و افزایش میزان جرم در استان‌های ایران شده است. از دیگر نتایج پژوهش، می‌توان به اثر منفی و معنادار تولید ناخالص داخلی بر نابرابری درآمدی و میزان جرم اشاره کرد. با توجه به نتایج، افزایش نرخ مهاجرت، باعث افزایش نابرابری درآمدی و افزایش میزان جرم شده و از طرفی؛ افزایش نرخ اشتغال، نابرابری درآمدی و میزان جرم را کاهش داده است. از دیگر نتایج مهم این پژوهش، می‌توان به علیت دو طرفه بین متغیرهای نابرابری درآمدی و میزان جرم اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات