نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف از مقاله حاضر تحلیل اثرات شوک‌های نامتقارن همه‌گیری کووید-19 و همچنین شوک‌های قیمت دلار بر قیمت مسکن در ایران طی دوره زمانی 1402:1-1398:11 است. به منظور بررسی اثرات شوک‌های قیمت دلار نیز دوره‌هایی که قیمت دلار افزایش (کاهش) داشته به عنوان شوک مثبت (منفی) در نظر گرفته شد. برای بررسی متقارن یا نامتقارن بودن شوک‌های کووید-19 و قیمت دلار از روش خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شد. نتایج حاکی از نامتقارن بودن شوک‌های مثبت و منفی کووید-19 در کوتاه‌مدت و بلندمدت است. به طوری‌که در کوتاه‌مدت وقفه‌های شوک مثبت کووید-19 اثر منفی و وقفه شوک‌های منفی کووید-19 اثر مثبت بر شاخص قیمت مسکن در ایران داشته‌است. نتایج دوره بلندمدت نشان داد که شوک منفی کووید-19 اثر منفی و شوک مثبت کووید-19 اثر مثبت بر شاخص قیمت مسکن داشته‌اند. اثر شوک‌های قیمت دلار بر شاخص قیمت مسکن نیز در کوتاه‌مدت متقارن و در بلندمدت نامتقارن بوده‌اند. ضریب تصحیح خطا نیز نشان می‌دهد که در هر دوره 41 درصد از عدم تعادل در کوتاه‌مدت تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود حرکت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات