نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 دانشیار گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

کووید – 19 یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه بهداشت عمومی جامعه طی چند دهه اخیر بوده است. یکی از مهمترین بخش‌هایی که کووید – 19 تاثیرات فراوانی بر آن داشته، بازارهای مالی و بورس‌های اوراق بهادار است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر پاندمی کووید - 19 بر عملکرد شرکت های فعال در حوزه پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ماه چهارم 2020 تا ماه هفتم 2023 و با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری است. از متغیرهای نرخ مرگ و میر کووید – 19 در هر میلیون نفر، نرخ مبتلایان کووید – 19 در هر میلیون نفر، قیمت نفت، قیمت طلا و نرخ ارز استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر منفی و معنی‌دار نرخ مرگ و میر و نرخ مبتلایان کووید – 19 بر عملکرد شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران است. از طرف دیگر، قیمت نفت و نرخ ارز دارای تاثیر مثبت و معنیدار و قیمت طلا دارای تاثیر منفی و معنی‌دار بر عملکرد شرکت‌های حوزه پتروشیمی بورس تهران است. با توجه به نتایج پژوهش به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌گردد که سیاست‌های متناسب و جدید در حوزه مقابله با پاندمی‌های احتمالی در آینده و تاثیرات این پاندمی‌ها بر اقتصاد کشور اتخاد نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات