نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 دانشیار گروه اقتصاد، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

بهبود کیفیت عملکرد‌لجستیک که شامل فعالیت‌ها از قبیل حمل‌ونقل، انبارداری، ترخیص کالا از گمرک، سیستم‌های توزیع درون کشوری و نظام‌های پرداخت است، امکان ارتقای توان رقابت در تجارت بین الملل فراهم می‌شود. بی‌طرفی دولت در اجرای سیاست‌ها که حاکی از نحوه حکمرانی توسط دولت است نیز می‌تواند بر تولید کالاها، تنوع کالاهای صادراتی، سرمایه‌گذاری و اعطای کمک‌های دولتی برای ایجاد زیرساخت‌های آموزشی و تولید دانش تاثیر بگذارد و از این طریق به پیچیدگی اقتصادی کمک نماید. هدف مقاله حاضر تحلیل اثرات شاخص‌های کیفیت عملکرد‌لجستیک و بی‌طرفی سیاست‌های دولت بر پیچیدگی‌اقتصادی و ارزیابی اثر میانجی‌گری پیچیدگی‌اقتصادی در انتقال اثرات شاخص‌های مذکور بر رشد‌اقتصادی در 19 کشور منتخب در‌حال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین در دوره 2021-2013 می‌باشد. بدین منظور با بکارگیری روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) اثرات شاخص‌های عملکرد‌لجستیک و بی‌طرفی سیاست‌های دولت بر پیچیدگی‌اقتصادی و اثر پیچیدگی‌اقتصادی بر رشد‌اقتصادی برآورد شد. برای ارزیابی نقش میانجی‌گری پیچیدگی‌اقتصادی در انتقال اثر شاخص‌های مذکور بر رشد‌اقتصادی از آزمون سوبل استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص‌های کیفیت عملکرد‌لجستیک و بی‌طرفی سیاست‌های دولت بر پیچیدگی‌اقتصادی اثر مثبت داشته‌اند. اثر پیچیدگی‌اقتصادی بر رشد‌اقتصادی نیز مثبت بوده‌است. محاسبه آماره سوبل نیز مؤید اثر میانجی‌گری پیچیدگی‌اقتصادی در انتقال اثر شاخص‌های مذکور بر رشد‌اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات