اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

بختیار جواهری

دانشیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

b.javaheriuok.ac.ir
0000-0002-5291-5611

سردبیر

پرویز محمدزاده

استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

pmohamadzadehyahoo.com
0000-0002-1154-7576

جانشین سردبیر

خالد احمدزاده

دانشیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

kh.ahmadzadehuok.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

تیمور محمدی

اقتصاد استاد
دانشگاه علامه طباطبایی

mohammadiatu.ac.ir

پرویز محمدزاده

اقتصاد استاد اقتصاد، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?p.mz
pmohamadzadehyahoo.com
0000-0002-1154-7576

سید عزیز آرمن

اقتصاد استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

saarmanscu.ac.ir

فتح اله تاری

اقتصاد استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

tariatu.ac.ir

حسن فرازمند

اقتصاد استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

hfrazmandscu.ac.ir

زهرا نصراللهی

اقتصاد استاد، دانشگاه یزد

nasryazd.ac.ir

سید کمال صادقی

اقتصاد استاد اقتصاد، دانشگاه تبریز

sadeghiseyedkamalgmail.com

اسفندیار جهانگرد

اقتصاد دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

jahangardegmail.com

حامد قادرزاده

دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه کردستان

hamedar2002uok.ac.ir

فاتح حبیبی

دانشیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

f.habibiuok.ac.ir

علی فقه مجیدی

دانشیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

a.f.majidigmail.com

مدیر اجرایی

فرهاد فتحی

دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی

farhad.fathi47gmail.com

کارشناس نشریه

رامین امانی

علوم اقتصادی دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

r.amaniuok.ac.ir
0000-0002-3069-8919