مدیر مسئول


بختیار جواهری دانشیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

سردبیر


پرویز محمدزاده استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

جانشین سردبیر


خالد احمدزاده دانشیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

 • kh.ahmadzadehuok.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر عبدالله صوفی استاد اقتصاد دانشگاه ویسکانسین پلاتویل

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر حسین قراملکی استاد اقتصاد دانشگاه کارابوک، ترکیه

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


تیمور محمدی استاد
دانشگاه علامه طباطبایی

اقتصاد

 • mohammadiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


پرویز محمدزاده استاد اقتصاد، دانشگاه تبریز

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


سید عزیز آرمن استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

اقتصاد

 • saarmanscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


فتح اله تاری استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد

 • tariatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسن فرازمند استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

اقتصاد

 • hfrazmandscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


زهرا نصراللهی استاد، دانشگاه یزد

اقتصاد

 • nasryazd.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید کمال صادقی استاد اقتصاد، دانشگاه تبریز

اقتصاد

 • sadeghiseyedkamalgmail.com

اعضای هیات تحریریه


اسفندیار جهانگرد دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

اقتصاد

 • jahangardegmail.com

اعضای هیات تحریریه


حامد قادرزاده دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه کردستان

 • hamedar2002uok.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


فاتح حبیبی دانشیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

 • f.habibiuok.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی فقه مجیدی دانشیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

 • a.f.majidigmail.com

کارشناس نشریه


رامین امانی دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

علوم اقتصادی