بررسی میزان تمایل به حفاظت از جنگل‌های دست کاشت استان تهران در سطوح مختلف معیشتی و عوامل موثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استادیار اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیار اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

https://doi.org/10.34785/J025.2022.013

چکیده

افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی و تبدیل شهرها به کانون فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنین استقرار بنگاه‌های صنعتی تولیدی و به دنبال آن کاهش زمین‌های کشاورزی و فضاهای سبز طبیعی، توسعه فضاهای سبز شهری و جنگل‌های دست‌کاشت را در استان تهران اجتناب ناپذیر کرده است. داده‌های مورد نیاز این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه آنلاین دوگانه دو بعدی با نمونه 404 پاسخگو که با روش کوکران اورکات استخراج و برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، از الگوی لاجیت و روش حداکثر راستنمایی استفاده شد. نتایج حاصل از‌این پژوهش با استفاده از نرم­افزارهای SPSS (جهت بررسی ویژگی‌های اقتصادی - اجتماعی)،SHAZAM10  (جهت برآورد تابع لاجیت)، Wolfram Alpha (جهت برآورد انتگرال عددی)، استخراج  گردید. متوسط تمایل به پرداخت سالیانه هر نفر ۱۱۵.۷۴۴ ریال به دست آمد و متغیرهای اخلاق‌گرایی در پرداخت‌ها، تحصیلات، سن و جمعیت خانوار از مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار مثبت و معنی‌دار بر تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از جنگل‌های دست‌کاشت هستند. با توجه به نتایج حاصله که میزان تاثیر عوامل پیامدگرایانه را منفی و متقابلا تاثیر عوامل وظیفه‌گرایانه را مثبت شناسایی می‌کند، پیشنهاد می‌شود با سرمایه‌گذاری در این بخش فرهنگ سازی، آموزش و تبلیغات و شناساندن ارزش‌های این مناطق را به سمت وظیفه‌گرایانه مبتنی بر مولفه‌های اخلاقی سوق داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات