دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-212 
نحوه تصرف مسکن در مناطق شهری ایران

صفحه 101-131

علی اکبر قلی زاده؛ مطهره خاکسار؛ صلاح الدین منوچهری