نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم اقتصادی، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم و فناوری، دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع)، تهران، ایران

2 دانشیار علوم اقتصادی، گروه اقتصاد نظری و صنعتی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم و فناوری، دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، تهران، ایران

https://doi.org/10.34785/J025.2022.024

چکیده

افزایش تاب‌آوری اقتصادی و ارتقای آن در برابر شوک­ های مختلف پولی، مالی و منابع طبیعی جهت حفظ امنیت اقتصادی کشورها در ادبیات اقتصادی مطرح شده ­است. در این تحقیق اثر درآمدهای نفتی، ثبات سیاسی و اقتصادی بر ­تاب ­آوری اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته ­است. جهت محاسبه تاب ­آوری اقتصادی کشورها از شاخص تاب­ آوری بریگوگلیو استفاده شده و با استفاده از روش موریس شاخص­ ها با هم ترکیب گردیده ­است در بررسی اثر درآمدهای نفتی بر تاب­ آوری اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از روش­ های حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح­ شده و پوپا استفاده شده ­است و روابط بلندمدت میان متغیرها توسط این دو روش مشخص شده ­است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که درآمدهای نفتی در بلندمدت بر تاب آوری اقتصادی کشورها اثر مثبت و معنی‌دار دارد. به ­نحوی که به ­شرط ثابت­ بودن سایر متغیرها در بلندمدت یک درصد افزایش در درآمدهای نفتی، تاب­ آوری اقتصادی کشورها به ­ترتیب به میزان 5.1 و 6.09 درصد افزایش می ­یابد. هم­چنین وجود ثبات سیاسی و اقتصادی همراه با کنترل تورم و کاهش بیکاری در اقتصاد به‌عنوان سایر عوامل مؤثر بر تاب‌آوری کشورهای منتخب اسلامی شناسایی شده­ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات