دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-194 
بهینه سازی سبد درآمدی بانک انصار

صفحه 97-130

https://doi.org/10.34785/J025.2022.004

مرتضی درخشان؛ آرام سپهری وند؛ محسن امیرخانلو


تحلیل فضایی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب صادر کننده نفت

صفحه 131-172

https://doi.org/10.34785/J025.2022.005

وحید نیک پی پسیان؛ صمد حکمتی فرید؛ فاطمه خیل کردی؛ رضا انصاری اردلی؛ مینا قاسملو