نقش مولفه های اقتصاد دانش‌بنیان بر نرخ بیکاری در استان های مختلف ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق

2 دانشگاه بین المللی اهل بیت

چکیده

اقتصاد مبتنی بر دانش باعث افزایش مهارت ها،کارایی، خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی شده و با افزایش اشتغال روند بیکاری در اقتصاد را کاهش می دهد .هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرگذاری اقتصاد دانش‌بنیان بر نرخ بیکاری در استان‌های مختلف ایران با استفاده از رویکرد مطالعه داده‌های پانل می‏باشد. جهت بررسی اثر اقتصاد دانش‌بنیان بر نرخ بیکاری، چهار شاخص اصلی اقتصاد دانش‌بنیان، شامل شاخص آموزش و منابع انسانی، شاخص نوآوری و اختراع،‌شاخص زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی و شاخص رژیم‌های نهادی و اقتصادی استفاده شده است. یافته‏ها نشان می‏دهد که شاخص نوآوری و اختراع و شاخص آموزش و منابع انسانی اثر منفی بر نرخ بیکاری در دوره موردنظر در استان‌های کشور ایران دارد. این بدان معناست که افزایش و بهبود این دو شاخص منجر به کاهش نرخ بیکاری در استان‌ها می‌شود. همچنین، نتایج نشان می دهد شاخص رژیم نهادی و اقتصادی و شاخص زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی اثر معناداری بر نرخ بیکاری در استان‌های اقتصاد ایران ندارد. بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استان های کشور جهت کاهش نرخ بیکاری توجه خاصی را بر ارتقای شاخص های آموزش و منابع انسانی داشته، و در بخش نوآوری و اختراعات حمایت‌های لازم و بودجه قابل توجهی را اختصاص دهند

کلیدواژه‌ها

موضوعات