دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، فروردین 1402 
بررسی تأثیر رانت نفتی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

وحید نیک پی پسیان؛ صمد حکمتی فرید؛ یوسف محمدزاده؛ فاطمه خیل کردی